Na jaki okres przyznawany jest zasiłek dla opiekuna?

Zasiłek dla opiekuna przyznawany jest na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie wydane jest na czas określony, wówczas przyznaje się świadczenie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Komu nie przysługuje zasiłek dla opiekuna?

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje:Gdy osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub … Czytaj więcej

Na kogo można ubiegać się o zasiłek dla opiekuna?

Osoba niepełnosprawna wymagająca opieki powinna legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Jakie są wymagane dokumenty, aby otrzymać zasiłek dla opiekuna?

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna należy dołączyć: dokument potwierdzający niepełnosprawność tj.: orzeczenie o niepełnosprawności; orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej; oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

Komu przysługuje zasiłek dla opiekuna?

Zasiłek dla opiekunów przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i złożyły wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna do 15-09-2014 r. Przesłanką uzasadniającą przyznanie zasiłku dla … Czytaj więcej