Na jaki okres przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie wydane jest na czas określony, wówczas przyznaje się świadczenie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Od jakiego miesiąca przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli występuje się o to świadczenie po raz pierwszy?

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane po raz pierwszy przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w PCŚ w okresie 3 miesięcy od wydania przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia o niepełnosprawności lub … Czytaj więcej

Komu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje gdy: Osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno rentowego; ma ustalone prawo do renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku … Czytaj więcej

Na kogo można się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 r. życia; w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 r. życia.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne?

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1200,00 zł; w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1300,00 zł. Od dnia 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie podlegać corocznej waloryzacji uzależnionej od procentowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jakie są wymagane dokumenty, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego należy dołączyć : skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy składany wniosek dotyczy niepełnosprawnego dziecka) dokument potwierdzający niepełnosprawność tj.: orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na … Czytaj więcej

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, innym osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.