Na co można przeznaczyć stypendium?

Stypendium można przeznaczyć na zakup: książek tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych i astronomicznych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe, tornistra (plecak szkolny), stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego, ubrania roboczego wymaganego przez szkołę (np. na praktykę zawodową), … Czytaj więcej

W jakiej formie można otrzymać stypendium?

całkowitej lub częściowej refundacji kosztów udziału w zajęcia edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu. Wypłata stypendium w tej formie następuje po udokumentowaniu zakupów i opłat na podstawie oryginałów rachunków, faktur oraz paragonów. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w innych … Czytaj więcej

Kiedy otrzymam wypłatę stypendium?

Stypendium szkolne wypłaca się w terminach miesięcznych pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.Dopuszcza się możliwość wypłaty stypendium jednorazowo w terminie: do 31 grudnia (za okres wrzesień – grudzień) pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w terminie do 10 grudnia; do 30 czerwca (za okres styczeń – czerwiec) pod … Czytaj więcej

Ile czasu ma gmina na rozpatrzenie wniosku o stypendium szkolne?

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Kiedy musze złożyć wniosek o stypendium?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 lipca do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu.

Czy mogę odwołać się od decyzji?

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Kiedy stypendium szkolne nie przysługuje?

Stypendium szkolne nie przysługuje gdy: wniosek zostanie złożony po terminie, a osoba wnioskująca nie wykaże, że złożenie wniosku w terminie wcześniejszym było niemożliwe; przekroczone zostało kryterium dochodowe; uczeń nie kontynuuje nauki.

Jakie dokumenty należy przedłożyć ubiegając się o przyznanie stypendium szkolnego?

Składając wniosek o przyznanie stypendium, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania stypendium, w szczególności: W przypadku osiągniętych dochodów opodatkowanych(np. ze stosunku pracy, z tytułu renty emerytury, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku dla bezrobotnych)-zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie netto W przypadku osiągniętych dochodów z tyt. działalności gospodarczej: opodatkowanych na zasadach ogólnych :oświadczenie o ilości … Czytaj więcej

Jaki dochód jest wliczany do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego?

Pod uwagę brane są dochody netto wszystkich członków rodziny tj. suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utarty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszony o miesięczne obciążenie podatkiem od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone oraz ubezpieczenia społeczne, kwotę … Czytaj więcej