Od jakiego miesiąca przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy, jeżeli występuje się o to świadczenie po raz pierwszy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany po raz pierwszy przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w PCŚ w okresie 3 miesięcy od wydania przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia o niepełnosprawności … Czytaj więcej

Kiedy specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje gdy: Osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia … Czytaj więcej

Na kogo można się ubiegać o specjalny zasiłek opiekuńczy?

O specjalny zasiłek opiekuńczy można ubiegać się na osobę legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia rehabilitacji i … Czytaj więcej

Czy cudzoziemcowi przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium RP, który posiada: kartę pobytu stałego; ezwolenie na osiedlenie się; zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach … Czytaj więcej

Jakie są wymagane dokumenty, aby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy?

W celu otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów: karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 … Czytaj więcej

Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny tj. krewni w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki itd. a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej … Czytaj więcej