Zarządcy nieruchomości co pewien czas dokonują rozliczeń wnoszonych opłat za media znajdujące się w lokalu. Czy powstałe w wyniku powyższego nadpłaty lub niedopłaty maja wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego?

Tak. W przypadku wystąpienia nadpłaty jest ona doliczana do dochodów gospodarstwa domowego, ale tylko w przypadku gdy ma miejsce w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Natomiast w przypadku wystąpienia niedopłaty wyliczoną kwotę (proporcjonalnie do okresu rozliczenia) dodaje się do wydatków na lokal, lecz tylko w przypadku jeśli termin jej zapłaty przypada na miesiąc … Czytaj więcej

Czy w składzie gospodarstwa domowego muszę wykazać dorosłego syna, który pracuje i na utrzymanie daje mi tylko niewielką kwotę pieniędzy?

Zgodnie z art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez tę osobę (wnioskodawcę) wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nimi zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby (wnioskodawcy). Z powołanego artykułu wynika, że syn który stale z Panią zamieszkuje … Czytaj więcej

Ubiegam się o dodatek mieszkaniowy. Czy pracownik PCŚ, ma prawo przeprowadzić w moim miejscu zamieszkania wywiad środowiskowy?

Tak. Ponadto upoważniony pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych: ruchomości i nieruchomości, zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.