Regulamin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej

w Poznańskim Centrum Świadczeń

Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Informacja publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm), udostępniana jest w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.
 2. Regulamin określa zasady udostępniania informacji publicznej w Poznańskim Centrum Świadczeń.
 3. Załącznik do Regulaminu określa zasady Ponownego Wykorzystywania Informacji Sektora Publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1243 z późn. zm.).
§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1330 z późn. zm.),
2) Centrum – rozumie się przez to Poznańskie Centrum Świadczeń,
3) Rejestrze – rozumie się przez to Rejestr Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej Poznańskiego Centrum Świadczeń, prowadzony przez stanowisko ds. organizacyjnych i sekretariatu Poznańskiego Centrum Świadczeń.

§ 3
 1. W sprawach o udostępnienie informacji publicznej na wniosek stosuje się tryb postępowania przewidziany w ustawie, a ponadto – w zakresie odmowy udostępnienia informacji publicznej, umorzenia postępowania o udostępnienie informacji, rozstrzygania o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokości opłat –
  stosuje się tryb określony w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 2. Niniejszy regulamin nie reguluje kwestii udostępniania informacji publicznych, których dotyczą odmienne zasady i tryby dostępu określone w przepisach szczególnych.
 3. W przypadku informacji publicznych, dla których w przepisach szczególnych określone zostały odmienne zasady i tryb dostępu, nie stosuje się postanowień niniejszego regulaminu.
§ 4

Udostępnianie informacji publicznej w Centrum następuje poprzez:

1) prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron informacyjnych w sieci teleinformatycznej;
2) umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń w budynkach Centrum;
3) umożliwienie wglądu do dokumentów urzędowych oraz ich kopiowania, w tym zapisywania na powszechnie stosowanych nośnikach elektronicznych pochodzących z zasobów Centrum;
4) odpowiedź na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
§ 5
 1. Udostępnienie informacji publicznej nie jest uzależnione od podania przez wnioskodawcę jego danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu. W przypadku braku adresu wnioskodawcy i konieczności wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej, podejmuje się czynności zmierzające do ustalenia adresu wnioskodawcy na podstawie posiadanych danych, a w przypadku braku możliwości jego ustalenia lub braku innych niezbędnych elementów decyzji, wzywa się wnioskodawcę, stosując Kodeks postępowania administracyjnego, na wskazany we wniosku adres kontaktowy do podania, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, danych niezbędnych do oznaczenia decyzji administracyjnej.
 2. Jeżeli złożony wniosek dotyczy spraw niebędących w zakresie Centrum, stanowisko ds. organizacyjnych i sekretariatu, niezwłocznie ustala właściwą jednostkę i przekazuje elektronicznie kopię wniosku oraz ewentualny oryginał. W celu poprawnego ustalenia jednostki realizującej wniosek, Centrum może zasięgnąć opinii koordynatora Urzędu Miasta Poznania ds. informacji publicznej. Dekretację wniosku oraz jej zmiany odnotowuje się bezpośrednio na wniosku i odzwierciedla w rejestrze.
Rejestr Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej
§ 6
 1. Rejestr wniosków w Centrum jest prowadzony w formie papierowej na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej i znajduje się w sekretariacie Centrum na stanowisku ds. organizacyjnych i sekretariatu.
 2. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej jest jawny, z wyłączeniem danych wnioskodawcy.
 3. Rejestr jest prowadzony wyłącznie w formie papierowej i zawiera informacje dotyczące wniosków o udostępnienie informacji publicznej złożonych w danym roku.
Zadania stanowiska ds. organizacyjnych i sekretariatu
§ 7
 1. Rejestracja wniosków należy do obowiązków stanowiska ds. organizacyjnych i sekretariatu.
 2. Stanowisko ds. organizacji i sekretariatu zobowiązane jest do rejestracji wniosków łącznie z ostatecznym sposobem i terminem rozpatrzenia sprawy oraz do dbałości o aktualność zapisów w rejestrze dotyczących procesu realizacji wniosku.
 3. Rejestrowanie wniosków w rejestrze polega na umieszczeniu w rejestrze co najmniej następujących danych, odpowiednio do stanu rozpatrzenia sprawy:
  1) numeru porządkowego;
  2) daty wpływu wniosku do Centrum;
  3) numeru wniosku w spisie spraw;;
  4) nazwy i danych teleadresowych wnioskodawcy (adres, e-mail, telefon) – wyłączonych z jawności w Biuletynie Informacji Publicznej;
  5) przedmiotu wniosku;
  6) kategorii;
  7) nazwy komórek organizacyjnych (stanowisko pracy odpowiedzialne za przygotowanie odpowiedzi)
  8) trybu dostępu do informacji;
  9) wyznaczonego terminu rozpatrzenia wniosku;
  10) żądanego sposobu udostępnienia informacji;
  11) żądanej formy udostępnienia informacji;
  12) naliczonej opłaty za nośnik lub przekształcenie informacji zgodnie z wnioskiem;
  13) oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i (lub) wysokość opłat;
  14) sposobu rozpatrzenia wniosku;
  15) daty udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy;
  16) numeru odpowiedzi w spisie spraw.
 4. Stanowisko ds. organizacyjnych i sekretariatu:
  1) koordynuje sposób rozpatrzenia sprawy;
  2) monitoruje terminy udostępnienia informacji.
  3) współpracuje z koordynatorami ds. informacji publicznej Urzędu Miasta Poznania w celu konsultowania poprawności kwalifikowania posiadanych informacji jako informacji publicznej, ustalania sposobu realizacji wniosków oraz wymiany dobrych praktyk w udzielaniu odpowiedzi wnioskodawcom. Do konsultacji przeznaczony jest adres poczty elektronicznej: ip@um.poznan.pl.
 5. Stanowisko ds. organizacyjnych i sekretariatu odpowiada za opracowanie informacji zawierającej liczbę, terminowość oraz sposób realizacji wniosków o udostępnianie informacji publicznej. Informacja uwzględniona jest w rocznej analizie wpływu, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów oraz orzecznictwa administracyjnego.
Opłaty związane z udostępnieniem informacji publicznej
§ 8
 1. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej związane jest z koniecznością jej przekształcenia zgodnie z formą wskazaną we wniosku lub zapewnienia odpowiednich nośników danych, Centrum ma prawo pobierać opłaty. W przypadku, gdy wysokość opłaty jest niższa niż koszty upomnienia ogłoszone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1526), Centrum nie pobiera opłaty. Koszty udostępnienia informacji ustala Kierownik Działu Organizacyjnego w porozumieniu z Głównym Księgowym.
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1, uwzględnia poniesione koszty materiałowe, w szczególności takie, jak koszt kserokopii, koszt wydruku komputerowego, koszt cyfrowego nośnika danych.
 3. W przypadku sporządzania na wniosek zainteresowanego kopii dokumentów lub ich zapisu na cyfrowym nośniku danych pochodzącym z zasobu Centrum, których wartość jest wyższa od kosztów, jakie Centrum poniosłoby z tytułu wszczęcia postępowania egzekucyjnego o uiszczenie przez wnioskodawcę kosztów nośnika, pobiera się opłatę odpowiadającą rzeczywistym i adekwatnym do poniesionych przez Centrum kosztom kopiowania lub cyfrowego nośnika danych.
 4. Opłata, o której mowa w ust. 1, może również obejmować koszty osobowe (pracy), pod warunkiem, że przygotowanie informacji wymaga pracy dodatkowej i są to koszty wykraczające poza standardowe koszty funkcjonowania pracownika na stanowisku realizującym wniosek. Dodatkowe koszty osobowe (pracy) ustala pracownik ds. kadr.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Centrum informuje wnioskodawcę o konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. Centrum przedstawia precyzyjny sposób, w jaki żądana opłata została wyliczona oraz wykazuje, że jej wysokość odpowiada rzeczywiście poniesionym kosztom.
 6. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, niezależnie od tego, czy opłata została uiszczona, o ile wnioskodawca nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub nie wycofa wniosku.
 7. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnioskodawca uiszcza w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, przekazując ją na wskazany przez Centrum rachunek bankowy. Nieuiszczona opłata podlega ściągnięciu w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
§ 9
 1. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej wynikają z przepisów prawa. Odmowa udostępnienia informacji wymaga wskazania przepisu stanowiącego podstawę tej odmowy i wymaga opiniowania przez stanowisko ds. obsługi prawnej.
 2. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Centrum, na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania.
 3. O odmowie udostępnienia informacji publicznej Centrum informuje decernenta.
Postanowienie końcowe
§ 10
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma Zarządzenie nr 15/2017/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Poznania oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W sprawach dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określonej w Ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zastosowanie mają zasady określone w załączniku do Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej
w Poznańskim Centrum Świadczeń

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 1. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Poznańskie Centrum Świadczeń.
 2. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego obejmuje informacje sektora publicznego, które są w posiadaniu Centrum i są udostępniane na zasadach określonych w § 4 ust., 1 pkt 1 i 4 Regulaminu w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Poznańskim Centrum Świadczeń.
 3. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, składa się w formie papierowej albo elektronicznej (za pomocą: e-PUAP lub przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego).
 4. Wniosek skierowany do Centrum winien zawierać w szczególności:
  1) informacje o wnioskodawcy obejmujące imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
  2) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
  3) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacja sektora publicznego będzie ponownie wykorzystywana, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub/i usług,
  4) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku sieci elektronicznej także wskazanie formatu danych,
  5) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do sytemu teleinformatycznego Centrum.
 5. Centrum nie jest obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 6. Rozpatrzenie wniosku przez Centrum odbywa się na zasadach określonych w art. 22-25 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Klauzula dotycząca ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznania wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikającego z przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisów prawa jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana żądanie, a ich niepodanie uniemożliwi rozpoznanie wniosku. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).
 5. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, a następnie przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 7. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych*, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.