Dokumenty do wniosku

 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki uzyskanej przez wnioskującego, z wyłączeniem ucznia I roku szkoły ponadpodstawowej, studenta I roku.
 • Kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (tzn. III klasy gimnazjum) ucznia I roku szkoły ponadpodstawowej (oryginał świadectwa do wglądu).
 • Kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej) studenta I roku (oryginał świadectwa do wglądu).
 • Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta, w momencie składania wniosku.
 • Zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentem poświadczającym o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych w niniejszym zestawieniu osób – zgodnie z Załącznikiem nr 4.
 • Zestawienie potwierdzające status rodziny powinno być skonstruowane według następujących reguł:
  – pierwszy na liście powinien być wpisany uczeń/ student/ słuchacz wnioskujący o stypendium;
  – w kolumnie 4 wpisujemy datę i miejsce stałego zameldowania;
  – w kolumnie 6 wpisujemy miejsce zatrudnienia (nazwa zakładu pracy), nauki (nazwa szkoły lub uczelni). W przypadku pracy na roli wpisujemy – działalność rolnicza);
  – dochody lub stypendia wykazujemy przy osobach, które je osiągnęły.
 • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy (obecnie za rok 2020) o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą; rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne oraz w formie karty podatkowej
 • Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składki zdrowotnej za poprzedni rok (obecnie za rok 2020) kalendarzowy wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta.
 • Oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy/rozliczeniowy członków. wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy: prowadzą działalność gospodarczą; rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne; w formie karty podatkowej– zgodnie z Załącznikiem nr 5.
 • Zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy w przypadku, gdy dotyczy:
  W przypadku uczniów przyjmuje się przelicznik ogłoszony w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek;
  2. W przypadku studentów przyjmuje się przelicznik ogłoszony w roku, w którym został złożony wniosek.
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – zgodnie z Załącznikiem nr 6. Katalog dochodów reguluje art. 3 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 • Kserokopię aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu).
 • Oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci – zgodnie z Załącznikiem nr 7.
 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, (oryginał do wglądu).
 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu ).
 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, (oryginał do wglądu).