ZŁÓŻ WNIOSEK ON-LINE

Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do złożenia wniosku przez Internet, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W celu złożenia elektronicznego wniosku musisz: posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP.gov.pl) posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać  w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, … Czytaj więcej

Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom. Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Podstawa prawna ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. … Czytaj więcej

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje gdy: wniosek złoży osoba, nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu; przekroczone zostanie kryterium dochodowe w gospodarstwie: jednoosobowym 40% a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku; zamieszkiwany lokal przekracza ustalone kryterium powierzchni lokalu mieszkalnego; wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego … Czytaj więcej

Wypłata świadczeń

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożeniu wniosku. Decyzja w sprawie dodatku … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek potwierdzony przez zarządcę lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz dołączyć do niego następujące dokumenty: dokument potwierdzający tytułu prawny do zajmowanego lokalu; deklarację o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego; zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową; dokumenty potwierdzające … Czytaj więcej

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat dodatku mieszkaniowego; otrzymać wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego; złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego; zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub ul. Małachowskiego 10. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem 61 646-33-44. … Czytaj więcej

Osoby uprawnione do świadczenia

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla, spełniających łącznie poniższe trzy warunki, osób: Posiadających tytuł prawny do lokalu tj. najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach; osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących … Czytaj więcej