Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom. Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Podstawa prawna ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. … Czytaj więcej

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje gdy: wniosek złoży osoba, nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu; przekroczone zostanie kryterium dochodowe (175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym); zamieszkiwany lokal przekracza ustalone kryterium powierzchni lokalu mieszkalnego; wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.

Wypłata świadczeń

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy lokalu mieszkalnego do 10 dnia każdego miesiąca na wskazane konto zarządcy/administratora lokalu mieszkalnego. Zasady wypłacania ryczałtu za brak centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody lub gazu przewodowego w indywidualnych sprawach klientów określone są w oświadczeniu składanym przez klienta przy wniosku o dodatek mieszkaniowy. Wypłata ryczałtu realizowana jest na konto zarządcy/administratora lub … Czytaj więcej

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy (lub na okres krótszy tj. na czas obowiązywania umowy najmu do zajmowanego lokalu), licząc … Czytaj więcej

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat dodatku mieszkaniowego; otrzymać wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego; złożyć wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego; zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek potwierdzony przez zarządcę lub właściciela lokalu oraz dołączyć do niego następujące dokumenty: dokument potwierdzający tytułu prawny do lokalu np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu … Czytaj więcej

Osoby uprawnione do świadczenia

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla, spełniających łącznie poniższe trzy warunki, osób: posiadających tytuł prawny do lokalu; spełniających kryterium dochodowe; zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe. Kryterium tytułu prawnego do lokalu Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych; osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje … Czytaj więcej