Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom. Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Podstawa prawna ustawa z dnia 21 … Czytaj więcej

Kiedy świadczenie nie przysługuje

w przypadku niespełnienia kryterium dochodowego, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie jest co najmniej o 25% niższy, niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r., w sytuacji, gdy najemca lub podnajemca nie był najemcą lub podnajemcą … Czytaj więcej

Wypłata świadczeń

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wypłaca się zarządcy lokalu mieszkalnego na wskazane konto zarządcy/administratora lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, gmina wypłaca od 60 dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy.

Termin i sposób załatwienia

dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu klient może złożyć tylko jeden raz. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu kończy się wydaniem decyzji administracyjnej  w terminie … Czytaj więcej

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu otrzymać i złożyć wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10. Informacje udzielane są także drogą … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją – „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” (na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, należy zawrzeć ww. adnotację) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany … Czytaj więcej

Osoby uprawnione do świadczenia

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub  podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego.