Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej .

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie rozstrzygnięcia w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start nie podlega żadnym opłatom. Rozpatrzenie wniosku Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start … Czytaj więcej

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Świadczenie dobry start nie przysługuje: jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie; na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego; na dziecko powyżej 20 roku życia jeżeli nie posiada … Czytaj więcej

Wypłata świadczeń

Świadczenie wypłaca się w jednorazowo dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu w terminie do 30 września natomiast dla wniosków złożonych od 1 września do 30 listopada świadczenie wypłaca się w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Świadczenia wypłaca się na jedną z trzech form płatności: przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku; … Czytaj więcej

Termin i sposób załatwiania

Wnioski o przyznanie świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, … Czytaj więcej

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat świadczenia ,,Dobry start’’; otrzymać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start’’; złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start’’; zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10. Osoby wnioskujące zachęcamy do rezerwacji terminu … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o świadczenie ,,Dobry start’’ oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia następujących dokumentów: kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; kartę pobytu z … Czytaj więcej

Osoby uprawnione do świadczenia

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje : matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie) opiekunowi prawnemu dziecka, osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z … Czytaj więcej