Dla kogo ten projekt?

Uprawnienia do przyznania Karty przysługują osobom, które:

  • na dzień składania wniosku ukończyły 60. rok życia;
  • w złożonym na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniu identyfikacyjnym wskazały jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań.

Karta wydawana jest w celu:

  • ułatwienia dostępu do różnego rodzaju dóbr, m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty, a także do usług i towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz niesamorządowe, w tym przedsiębiorców;
  • skuteczniejszej aktywizacji i zwiększenia udziału seniorów w życiu miasta Poznania;
  • podniesienia jakości życia seniorów w mieście Poznaniu;
  • potwierdzenia uprawnień do ulg i zwolnień.