Deklaracja dostępności strony Poznańskie Centrum Świadczeń On-line

Poznańskie Centrum Świadczeń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poznańskie Centrum Świadczeń On-line.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W zakresie dostępności strony internetowej
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Śmigielski..
 • E-mail: rafal.smigielski@pcs.poznan.pl
 • Telefon: 618785956
W zakresie dostępności architektonicznej
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Wieczorek-Hajder..
 • E-mail: joanna.wieczorek-hajder@pcs-poznan.pl
 • Telefon: 618785972

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń
 • Adres: ul. Wszystkich Świętych 1
  61-843 Poznań
 • E-mail: swiadczenia@pcs-poznan.pl
 • Telefon: 616463344

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Wszystkich Świętych 1 w Poznaniu

Opis dostępności wejścia do budynkux

Do siedziby budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Za Bramką. Wejście pierwsze wyposażone jest w drzwi automatycznie otwierane i schody, wejście drugie posiada pochylnie dla wózków oraz drzwi automatycznie otwierane.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Punkt Informacyjny z obniżoną ladą oraz sala obsługi klienta zlokalizowane są na parterze budynku, na parterze mieści się także toaleta dla niepełnosprawnych z możliwością przywołania pomocy, szerokość korytarzy oraz drzwi zapewnia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Na I piętrze mieści się sekretariat Dyrektora, dostęp do sekretariatu zapewnia winda. W kabinie windy zamontowany jest moduł głosowy oraz nakładki Braille.

Opis innych dostosowań

Poznańskie Centrum Świadczeń zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób dotykowy. Tablice tyflograficzne umieszczone są przy wejściu do budynku (przy pochylni dla niepełnosprawnych) oraz na I piętrze na przeciwko windy. Punkt informacyjny oraz jedno stanowisko na sali obsługi klienta wyposażone są w pętle indukcyjną. Schody wewnętrzne wyposażone w kontrastową krawędź. W poczekalni dla klientów udostępniono dostęp dla wózków inwalidzkich do monitora zawierającego informacje o świadczeniach. Stanowisko umożliwiające osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Poznańskie Centrum Świadczeń dla osób z niepełnosprawnością ruchową posiada na wyposażeniu specjalistyczne krzesło do ewakuacji.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedzib Poznańskiego Centrum Świadczeń z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Budynek przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu

Opis dostępności wejścia do budynku

Do siedziby budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Małachowskiego 10 prowadzi pochylnia dla wózków oraz drzwi automatycznie otwierane.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Punkt informacyjny z obniżoną ladą, sala obsługi klienta oraz toaleta dla niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku, wewnątrz znajdują się drzwi wewnętrzne automatycznie otwierane.

Opis innych dostosowań

Punkt informacyjny oraz jedno stanowisko na sali obsługi klienta wyposażone są w pętle indukcyjną. Stanowisko umożliwiające osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedzib Poznańskiego Centrum Świadczeń z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Budynek przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu – Centrum Inicjatyw Rodzinnych

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście do siedziby Centrum Inicjatyw Rodzinnych z ulicy Ratajczaka przez drzwi otwierane automatycznie. Centrum zlokalizowane na parterze. Stanowisko obsługi wyposażone w pętle indukcyjną.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedzib Poznańskiego Centrum Świadczeń z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Opis innych dostosowań

Stanowisko umożliwiające osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. W lokalu znajduje się stanowisko obsługi z obniżeniem dla osób z dysfunkcją ruchu, toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym, wyposażone w łóżko do przewijania o wymiarach 160x80cm z regulacją wysokości.