Czy zasiłek rodzinny przysługuje gdy nie są zasądzone alimenty?

Zasiłek przysługuje, gdy nie zasądzono alimentów w następujących sytuacjach:

  • Gdy rodzice lub jedno z rodziców nie żyje.
  • Gdy ojciec dziecka jest nieznany.
  • Gdy powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
  • Gdy sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
  • Gdy członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.