Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują osobom tworzącym związki nieformalne?

Tak, uprawnienia przysługują rodzinie wielodzietnej, przez którą należy rozumieć odpowiednio rodzica/rodziców/małżonków/opiekunów prawnych dzieci ,prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci. Uprawnienia nie będą dotyczyć osoby, która tworzy związek nieformalny i nie jest rodzicem żadnego z dzieci podanych we wniosku.