Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują, jeżeli rodzic nie mieszka z dziećmi?

Nie. Karta przyznawana jest rodzinom wielodzietnym wspólnie prowadzącym gospodarstwo domowe, przez które rozumie się gospodarstwo domowe prowadzone odpowiednio przez rodzica. rodziców/małżonków/opiekunów prawnych z dziećmi, wspólnie zamieszkujące .