Czy rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z Programu może je utracić?

Rodzic, który już nabył uprawnienia wynikające z Programu , nie traci tych uprawnień, pomimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania Programu, chyba że sąd odebrał mu władze rodzicielską lub ja ograniczył poprzez umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.