Czy przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego?

Przyznanie tego świadczenia uzależnione jest od przyznania dodatku mieszkaniowego. W przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy gospodarstwo domowe musi spełnić m.in. kryterium dochodowe. Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1540,79 zł) oraz 125% tej kwoty (tj. 1100,56 zł) w gospodarstwie wieloosobowych obowiązującej w dniu złożenia wniosku.