Czy cudzoziemcowi przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium RP, który posiada:

  • kartę pobytu stałego;
  • ezwolenie na osiedlenie się;
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
  • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,