Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji – ZONE

Od 1 lipca 2021 r. Poznańskie Centrum Świadczeń rozpocznie przyjmowanie deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Zgodnie z ustawą o promocji termomodernizacji powołana została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. CEEB ma stanowić rejestr źródeł ciepła w poszczególnych budynkach. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych. Obowiązkowi zgłoszenia podlegają domy … Czytaj więcej

Osoby zobligowane do złożenia deklaracji

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na : Właścicielu lub Zarządcy budynku Właściciel/zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji w okresie: 12 miesięcy w przypadku zgłoszenia istniejącego już źródła ciepła oraz 14 dni od pierwszego uruchomienia w przypadku nowego źródła ciepła lub spalania paliw

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat zgłoszenia budynku do ewidencji, złożyć deklarację dotyczącą źródeł cierpła i źródeł spalania paliw, zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem 61 646-33-44. Osoby … Czytaj więcej

Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Deklarację należy złożyć w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku za pośrednictwem strony internetowej logując się w Zintegrowanym Systemie Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego za pośrednictwem placówki pocztowej osobiście – poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ za pośrednictwem platformy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Informacje dodatkowe

Opłaty Wpis do rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków nie podlega żadnym opłatom. Podstawa prawna ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ustawa z dnia 28 października 2020 o zmianie ustawy wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.